SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENTS EN PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT EN TEMPS DE COVID-19

SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENTS EN PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT EN TEMPS DE COVID-19

SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENTS EN PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT EN TEMPS DE COVID-19

SUSPENSIÓ DE LLANÇAMENT EN PROCEDIMENTS DE DESNONAMENT PER FALTA DE PAGAMENT EN TEMPS DE COVID-19.

 

El passat 23 de desembre de 2020 va a entrar en vigor el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.

Mitjançant el mateix, es procedeix a modificar l'article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i s'acorda que des de l'entrada en vigor de la nova llei i fins a la finalització de l'estat d'alarma, en tots els judicis verbals que versen sobre reclamacions de rendes o quantitats degudes per l'arrendatari, o l'expiració del termini de durada de contractes subscrits d'acord amb la Llei d'Arrendaments Urbans, en els quals es pretengui recuperar la possessió de l'habitatge, la persona arrendatària podrà:

  • Instar, de conformitat amb el que preveu l'article 441, un incident de suspensió extraordinària del desnonament o llançament, davant del jutjat en què s'estigui tramitant el procediment, per trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per si i per a les persones amb les que convisqui.

 

  • Si no estigués assenyalada data de llançament, per no haver transcorregut el termini de dies per oposar-se a la demanda o per no haver-se celebrat la vista, se suspendrà el termini o la celebració de la vista.

 

  • Aquestes mesures seran de caràcter temporal i deixaran de tenir efecte quan finalitzi l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, és a dir, el dia 9 de maig de 2021.

 

Perquè operi l'esmentada suspensió, l'arrendatària haurà d'acreditar que es troba en alguna de les situacions de vulnerabilitat econòmica descrites en els apartats a) i b) de l'article 5 de Reial decret llei 11/2020.

Efectuada la petició, s'ha de traslladar als Serveis Socials perquè emetin un informe en el termini de deu dies.

Després, el jutge a la vista de la documentació presentada i de l'informe emès per Serveis Socials, ha de dictar una interlocutòria acordant la suspensió del llançament si considera acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica.