Publicat el nou criteri tècnic 101/2019

Publicat el nou criteri tècnic 101/2019

Publicat el nou criteri tècnic 101/2019

Publicat el nou criteri tècnic 101/2019 sobre l’actuació de la inspecció de treball i seguretat social en matèria de registre de la jornada.

 

A data 7 de juny de 2019 s’ha publicat el Criteri Tècnic núm. 101/2019 dictat per la (ITSS) Inspecció de Treball i Seguretat Social, que té com objectiu informar dels criteris que adoptarà Inspecció de Treball en les seves actuacions inspectores en relació a aquelles empreses que no compleixin amb l’obligació de garantir un registre de la jornada als seus treballadors/res a partir del 12 de maig de 2019. El Criteri Tècnic es refereix als contractes de treball a jornada completa, sens perjudici del que pugui indicar de forma concreta per a les jornades a temps parcial.

El registre de la jornada es una obligació

L’empresari té la obligació de portar a terme un registre de la jornada.

Així mateix, el Criteri Tècnic recorda la vinculació que existeix entre la necessitat de garantir els deguts descansos dels treballadors i la protecció a la salut dels mateixos.

Què s’ha de registrar?

La jornada de treball (no la jornada efectiva) de forma diària.

¿Què no és necessari registrar?

Les interrupcions o pauses que no tinguin caràcter de treball efectiu

 

Com i on s’han de guardar els registres?

El Criteri dóna per vàlid qualsevol tipus de preservació: paper, electrònica…i no és necessari guardar la totalitat (suma) dels mateixos.

Com i on s’han de registrar els treballadors?

Ha de ser accessible, és a dir, el registre ha de situar-se físicament al centre de treball i disponible per als treballadors i la ITSS quan així ho requereixin. Per als treballador no existeix obligació d’entrega d’una copia, però si per a la ITSS si ho sol·licita.

Destacar que el sistema mitjançant el qual es realitzi el registre ha de ser negociat prèviament i ha de:

  • garantitzar la fiabilitat i veracitat
  • ser un sistema objectiu
  • garantitzar la no possible alteració de les dades a posteriori  
  • respectar la normativa en matèria de protecció de dades